Ik buurt mee > Buurten > Dieren > Dieren West > 

Buurtplan juni in de bus

Eind juni ligt bij iedereen in Dieren West het buurtplan in de bus. Dieren West is de buurt ten noorden van de N348 en ten westen van de Harderwijkerweg. In het buurtplan staat te lezen wat er de komende 2 jaar gaat gebeuren in de buurt.

Samen met inwoners, Initiatiefgroep Dieren Noordwest, Politie, Radar Uitvoering Oost en Vivare is dit buurtplan tot stand gekomen. Mede dankzij de Initiatiegroep en andere vrijwilligers én de ondersteuning vanuit de werkwijze Ik buurt mee!, is er de afgelopen tijd veel gebeurd in de wijk. De Initiatiefgroep Dieren Noordwest is al enige tijd bezig activiteiten in de buurt aan te moedigen met als doel de sociale samenhang in de wijk te vergroten.

De introductie van Ik buurt mee! is vorig jaar gestart met een enquête in de wijk en aansluitend zijn twee bewonersbijeenkomsten in de Ontmoetingskerk georganiseerd, met als hoofdthema veiligheid en preventie. Deze avonden hebben o.a. geresulteerd in WhatsApp groepen die binnenkort actief zijn in de wijk. Verder zijn er avonden gehouden over alternatieve energiebronnen, is er een werkgroep Duurzaam Dieren West en zijn er straatcontactpersonen gekomen. En de enthousiaste leden van de Initiatiefgroep blijven buurten in de wijk. Ook het ontmoeten en inspireren van elkaar speelt een belangrijke rol in de wijk. Zo zijn er plannen voor wandelgroepen en zondagmiddagmatinees. Kijk voor meer informatie in het buurtplan.

Bekijk het buurtplan!

Er zit veel energie in Dieren West

In de laatste bijeenkomst ging een veertigtal inwoners van Dieren West, op uitnodiging van de Initiatiefgroep Dieren Noordwest, met elkaar aan de slag om te kijken hoe ze samen kunnen werken aan een veilige en sociale buurt. Dit naar aanleiding van de buurtbijeenkomst in de Ontmoetingskerk en een enquête onder alle inwoners. Deze avond stonden alle thema’s op het programma die door de inwoners zijn aangedragen. Ook waren er een paar inleidingen. De eerste ging er over dat het voor sommige mensen vaak moeilijk is om hulp te vragen. Hoe bereik je deze mensen? Buurtbewoonster mevrouw Te Hennepe ging met een aantal buurtbewoners, die zich als straatcontactpersoon hebben opgegeven, hierover in gesprek.

Daarna deed Dorette van Lieshout uit de doeken wie je kan benaderen als er hulp nodig is. En de heer Schoenmakers vertelde over zijn ervaringen bij het ontplooien van buurtideeën in Arnhem.

Leer elkaar kennen

Vervolgens werkten verschillende groepjes de andere thema’s verder uit. Als leuke ideeën werden genoemd: ‘het café in de wijk’, voorlezen aan ouderen en aan kinderen, een wandelgroep, een groepje voor het verzamelen van talenten en vaardigheden voor bijvoorbeeld koken, fietsen repareren etc. Verder gaat er een groepje aan de slag met het invoeren van een veiligheidsapp, er is een groepje over duurzame energie en een aantal mensen wil onveilige verkeerssituaties in de wijk bespreken met de gemeente. Daarnaast lopen er al verschillende activiteiten in de buurt zoals het samen onderhouden van groen en worden er in diverse straten en op pleinen barbecues en burendagen georganiseerd. Ook is er een initiatief vanuit de aanleunwoningen om bewoners van Beverode met elkaar in contact te brengen door een gezellig koffiemoment te organiseren. Door elkaar te leren kennen, durf je sneller en makkelijker om hulp te vragen als dat nodig is.

Oproep   

Het was een inspirerende én gezellige bijeenkomst die zeker een vervolg gaat krijgen. De deelnemers zullen afspraken maken om met elkaar verder te praten en de ideeën uit te werken. Wie wil meedoen is welkom, alle groepjes kunnen nog mensen gebruiken. Stuur een berichtje naar ……

Dat er veel energie zit in de wijk is zeker! Wordt vervolgd.

Ontmoeten en inspireren in Dieren West

Onlangs organiseerde de initiatiefgroep Dieren Noordwest samen met o.a. politie en de gemeente Rheden een geslaagde Ik buurt mee!avond met als hoofdthema veiligheid en preventie. Meer dan 150 bewoners uit Dieren West kwamen naar de Ontmoetingskerk. Naast een presentatie van de politie over het opzetten van een WhatsApp groep was er ook ruim de gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Samen met de partners van Ik buurt mee! (Vivare, Radar, Politie en de gemeente) gingen bewoners met elkaar in gesprek over hun buurt.


Ook was er een informatiemarkt met verschillende zorgorganisaties, Radar Uitvoering Oost, Politie, en de gemeente Rheden. Verder waren met een stand aanwezig de Gelderse IJzerhandel in verband inbraakpreventie, Servicepunt Dieren, Catharina van Rennesplein en de initiatiefgroep Dieren NW en vertegenwoordigers van Dieren ZW.


Wonen met veel plezier

De heer Wim Burgmeijer van de initiatiefgroep Dieren NW heette iedereen welkom en vertelde in het kort het programma van de avond en het doel van Ik buurt mee!; het samen werken aan een veilige, sociale en prettige buurt. Na de officiële opening door wethouder Tjebbe Vugts, vond er een korte terugkoppeling plaats over de gehouden enquête. De meeste mensen blijken met veel plezier te wonen in Dieren West. Maar er zijn ook een aantal verbeterpunten genoemd op o.a. het gebied van verkeer, groen en sociale contacten. De helft van de bewoners die de enquête invulden, zijn bereid zich in te zetten voor hun buurt.


WhatsApp-groep
Na de pauze vertelden de wijkagenten Herwin van der Sanden en Richard Tichelhoven over de voordelen van het opzetten van WhatsApps groepen. Het blijkt namelijk dat in buurten waar deze groepen actief zijn, het aantal inbraken afneemt. In de wijk Dieren Noordoost zijn hiermee al goede ervaringen opgedaan. De gemeente en de politie gaan samen met de aangemelde inwoners een WhatsApp groep opzetten in Dieren West.


En hoe verder?
Op 25 mei vindt er een avond plaats voor vrijwilligers in Dieren West die zich (willen) inzetten voor hun buurt om de ideeën/verbeterpunten verder uit te werken. Op 24 september is er aandacht voor de jaarlijkse Burendag en in oktober is er een bewonersbijeenkomst gepland over preventie in verband met woninginbraak.

Uitnodiging Dieren West

Er gebeurt al een heleboel in uw wijk Dieren West (alles ten westen van de Harderwijkerweg). Er zijn bewoners van hofjes die hun eigen openbaar groen onderhouden, bewoners die banken en afvalbakken adopteren en er is een Initiatiefgroep Dieren NW die activiteiten aanmoedigt om de sociale samenhang in de wijk te vergroten. Daardoor heeft een aantal buurtbewoners in Dieren NW met medewerking van de wijkagenten op 20 april een thema-avond georganiseerd over veiligheid en preventie.

Op die avond wordt nu ook ‘Ik buurt mee!’ aan de bewoners in heel Dieren West gepresenteerd. U kunt dan kennismaken met het ‘Ik buurt mee! Team’ waarin: Radar Uitvoering Oost, Vivare, Politie en gemeente. U kunt ook uw buurtbewoners (opnieuw) ontmoeten en een praatje met elkaar maken over de goede en minder goede zaken in uw eigen buurt.

Mede namens de Initiatiefgroep Dieren NW nodigen wij u hierbij van harte uit voor deze bewonersbijeenkomst op woensdag 20 april om 19.00 uur in de Ontmoetingskerk, Adm. Helfrichlaan 54 in Dieren.

Om beter inzicht te krijgen in de wijk Dieren West vragen we u een enquête in te vullen vóór 31 maart a.s.

Vul de enqûete in!

Lukt het u de enquête in te zenden voor 31 maart dan kunnen wij u op de bijeenkomst op 20 april de eerste informatie geven wat er speelt in uw buurt. Ook met de vragen die later worden ingevuld wordt wat gedaan echter zullen deze niet op de bijeenkomst worden teruggekoppeld, maar op een later tijdstip via onze website.

Heeft u ideeën voor Dieren West?

Eind 2015 is een start gemaakt met het buurtplan voor Dieren West (nummer 10 op de kaart). De projectleider, Gerda Peters, is begonnen met het verkennen van de buurt. Er heeft inmiddels een gesprek plaatsgevonden met de initiatiefgroep ‘Beter een goede buur’. Tijdens dat gesprek is in ieder geval afgesproken dat we een enquête gaan houden in de buurt om te weten wat er leeft en speelt in de wijk. Binnenkort leest u hier meer over. Maar misschien heeft u nu al een idee die u zelf of samen met uw buurtgenoten wilt uitvoeren? Dien dan uw idee in op deze website. Het is zelfs mogelijk om een bijdrage uit het buurtbudget te krijgen. Heeft u ideeën waar straks rekening mee gehouden moet worden in het buurtplan of wilt u graag persoonlijk contact? Neem dan contact op met de projectleider Gerda Peters, via mail: g.peters@rheden.nl of telefonisch (026) 49 76 290.

Uitnodiging 20 april

Draag jij ook je steentje bij voor een schonere omgeving?

woensdag 27 feb 2019

Op Zaterdag 23 maart 2019 is de landelijke Opschoondag.
Doe jij samen met vrienden, familie, buren...

Lees meer >

Dien je idee in

Heeft u een goed idee voor uw buurt? Bijvoorbeeld een buurt-sportoernooi, een buren voor buren initiatief of een idee voor een groenere straat? Laat het ons weten. U kunt in aanmerking komen voor een bijdrage uit het buurtbudget. Uw idee verschijnt na het indienen direct op de kaart!

Dien idee in

Ik Twitter mee

    Volg ons op Twitter